alkelayלאלקלעי, בית הקפה שיושב בו, אחד ממכרי קורא ‘בית תה‘, ואני – ‘קליניקה‘.

את הקפה שלי אני מבקייש:

הפוך גדול חזק, דל שומן עם הרבה קצף, מוקצף אך לא רותח בכוס זכוכית.

מבוטא:
הפוחחח גדול חסזק, דל שומן עם הרביי קצפפף, מוקצפף אחח לא רותייח בחוס זחוחיד.

Share

Leave a comment

השאר תגובה