לצופף שורות

קונספטואלית

פרטים עם מערך תפישות וערכים משותפים,
המזהים איום על שלמות הקולקטיב איתו הם מזדהים,
באופן אינסטינקטיבי וולונטרי, או במודע וכתגובה לקריאה,
מתעלמים מהבדלי התפישות ביניהם,
מתכנסים ליצירת עוצמה מצרפית
להגנה על ערכי הליבה של הקולקטיב,
באיום או פעולה
דפנסיבית או אופנסיבית.

ביטוי לכך יכול להיות תומכי בעלי עמדה פוליטית במנהיג, שנתפש חיצונית כבלתי ראוי, ועל ידי מצופפי השורות כמגן האג’נדה.

אייקון תרבותי שנתפש על ידי צרכני התרבות כמייצג תרבותם ועל ידי סביבה אחרת כסוטה, פושע, לא נורמטיבי וכיוצא באלה.

lorem ipsum

Share

השאר תגובה