זמינות תלוייה בסדרי עדיפויות ופניות מנטלית

נדיבות – אחיזה תודעתית

שלא לנקוט ב’הגדרה’

נדיבות:
הקצאה לאחר*
תשומות**
לפני הנתינה, מבחירה***,
כששיעור מהתמורה לטובין הניתן הוא מסיפוק ההנאה מהנתינה העודפת, המשלים ויותר, את הנאת הנותן מערך ישיר חסר****,
ובכך הנותן מסופק*****.”

* הקצאה לאחר

פעולה של הוצאת משאבים, ממכלול קיים, מרשות בעליהם לבעלות או שימוש אחרים, ובכך לבעלים נותרו פחות מהם.

** תשומות

משאבים במגוון תצורות בעלי ערך אלטרנטיבי נתפש לנותן:

 • תודעתיים – זמן, אמפטיה,
 • מוחשיים – כלכליים ככסף,
 • אנרגטיים – בתצורות שונות.
*** לפני הנתינה, מבחירה

על הנתינה להיעשות מבחירה טרום ביצועה, בידיעה, שהטובין הכלכלי הניתן, נתפש כבעל ערך גבוה יותר לנותן, ממה שקיבל מהמוטב, אם היה מותיר את הטובין ברשותו.

אם שיקולי רווח נעשו אחרי נתינה, או שלא מבחירה – לא נעשה ויתור מקדמי, זו לא נדיבות, אלא הליך הצדקת ההפסד, רציונליות שלאחר המעשה, שנועדה לטפל בהפסד כלכלי באמצעות פיצוי מנטלי.

**** כששיעור מהתמורה לטובין הניתן הוא מסיפוק ההנאה מהנתינה העודפת, המשלים ויותר, את הנאת הנותן מערך ישיר החסר

קבלת תמורה חלקית עד אפסית מהטובין הניתן, ובכל מקרה פחותה מערכה לנותן, והנותן אינו חש נפסד.

***** ובכך הנותן מסופק.

הפער בין שווי הטובין של הנותן לתגמול הפחות, עדיין מותיר את הנותן מסופר מעצם הוויתור.


הקצאת תשומות לאחר, בידיעת המקצה/ הנותן/ הנדיב, ש –

 • לא נעשתה התחשבנות קונקרטית, על שווי תגמול ביחס לתשומות שנתנו,
 • או בידיעה מקדמית שהתשומות יקרות מהתגמול,

כשלפחות חלק מהתגמול על הנתינה זו תחושה נעימה מפעולת הנתינה.

הבחנה

כך, יש להבחין בין

 • נדיבות זמינה
  הקצאה ומתן תשומות של הנותן מתוך קשב לצרכי המקבל,
 • נדיבות מציעה
  מתן טובין הנמצא אצל הנותן מתוך קשב לצרכי הנותן.

נדיבות לא מתואמת

קיימים מקרים בהם נותן העניק טובין בעל ערך רב מבחינתו, ונתפש בעל ערך פחות אצל המקבל.

השערות

 • על פי רוב, אנשים נוטים לייחס לעצמם נדיבות גבוהה יותר מאשר סביבתם.
 • מי שמייחס לעצמו נדיבות, כנראה אינו נתפש כ’נדיב’ אצל אחרים, אלא
  • כמשקיע מיומן,
  • משקיע מחורבן.
Share

One thought on “נדיבות – אחיזה תודעתית”

השאר תגובה