אמת

אתגר הגדרת ‘אמת’: תוכן נתון לאישוש או הפרכה, שסובייקט יכול לתפוש באופן שתודעה אחרת, בלתי תלויה, עשויה להגיע אליו עצמונית.