אישיות על מצע גאו־סוציולוגי

מיפוי השפעה

בחיי פרסונה שלושה אזורים גאוגרפים מהותיים:

  • הולדת מקור תרבותי של סביבת גידול (הורים) – רקע ומורשת,
  • סביבת גידול – הטמעה ועיצוב אישיותי,
  • מרחב פעילות בוגרת.

‘הורים’ במובן של דומיננטיים על סביבת גידול ראשונית, לא בהכרח הורים ביולוגיים.


גם אם נקודות אלה מהוות נקודה גאוגרפית אחת, מעצם התנועה על ציר זמן בעולם עתיר שינויים, אלה שלוש נקודות תרבות שונות.

בסביבה היפר־שמרנית, מבודדת, מתכנסת הזדהותית דתית, נראה שהשוני בין נקודות אלה קטן.
עם זאת, לא בהכרח: חיכוך עם סביבה חיצונית אופפת עשויה להעצים את שלושה מוקדים אלה על ציר זמן, גם אם גאוגרפית נותרו על מיקומם.

מקור תרבותי סביבת גידול

מיקום גאוגרפי מובחן.

טרום לידת הפרט.

מצע רחב, מורשת, אתוס, תרבות, זהות, שייכות רגשית, הֶקְשרים.

קבוצת שיוך, השפעה אמורפית קולקטיבית. פסיביות השפעתית, טמועה, לא ניתנת לשינוי.

הורי הפרט עצמם נמצאים ב’מרחב פעילות בוגר’, לכן יתכן פער בין מקום לידתם למרחב גידול של ילדיהם.

ככל שחברה שמרנית יותר, כן היא משמרת התכנסות הזדהותית חזקה יותר, משמעות מיקום גאוגרפיית הולדת ההורים דומיננטית יותר לסינתזה של ההשפעות על הפרט.

א. יתכן שקיים שוני תרבותי, חוסר הלימה, בין מקום הולדת גאוגרפי של דמות הורית עם סביבתה.

ב. כשמקור ההורים ממקומות גאוגרפיים שונים נוצרת סינתזה, דינמיקה, בה מתקבעת מורשת אחת דומיננטית יותר בבית הגידול.
משער, שההשפעה תהיה מוטה לדומיננטיות היחסית בין ההורים.
משנית להורה מסציו־אקונומיה הנתפשת כגבוהה יותר, בשל שאיפה להשתייך אליה.

מקום לידה ועיצוב אישיותי

מיקום מורכב.

לידה, חינוך, עיצוב אישיותי.

ומצע קונקרטי לידה, ילדות, חינוך, הטמעה, בגרות, הזדהות, רכישת סנטימנטים, הטיות, טעמים וכלי־בקרה.

השפעות ישירות של מבנה ותפקוד משפחה גרעינית, סביבת גידול, מוסדות חינוך ראשוניים ומאורעות מעצבים.

היווצרות אפשרית של פערים תפישתיים מנבאים, ממריצים, מוביליות חברתית לזניחת אתוס מיקום הולדת הורים לסביבת עיצוב אחרת, נשאפת יותר.

מקום לידה הוא מקרי; מקומי, זמני, שרירותי, חסר משמעות ביחס למיקום מרחב של עיצוב האישיות.
מיקום סביבת גידול מיידית (– משפחה), הסוציולוגיה האופפת, תפקוד מקומי של מטמיעי חינוך, תכנים של מוסדות בשנות חיים ראשונות, מהווה גורם משפיע מהותי, אם נמצא במיקום לידה שרירותי, או מרוחק ממנו.

מרחב פעילות בגרות

קינון בגרות.

התכנסות למרחבי פעולה אנושיים תקשורתיים כלכליים דינמיים, חבירה לבן או בת זוג, הקמת תא משפחתי, מפעל כלכלי יצרני. יישום אתוס ראשוני על מצע עיצוב בגרות, עם עדכונים.

חתירה להיטמעות בקבוצת התייחסות. פרט מששפיע על התנהלותו.
ניווט אקטיבי על מצע מאורעות מנותבים חיצונית, פסיבית.

פרט מתנהל ערכית, תרבותית באופן עצמוני בהינתן מצבים מקדמיים שאין לו השפעה עליהם.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share