RCQ

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

לפני כמה עשרות שנים עלה הצורך להסביר איך מי שנתפשו כמוכשרים, והתפישות מגובות במדידות iq, Intelligent Quotient לא הגשימו את הפוטנציאל שתלו בהם.

נוסח מדד- eq, Emotional Quotient. יכולת גיוס אחרים להנעה לפעולה במישורים רגשיים מעבר לתמריץ רציונלי ישיר.

כשעברתי במחוזות שונים נוכחתי שיש שונות גם בנטיית ה rcq, Relevance Contribution Quality, מינוח זמני, ‘מידת מוכוונות להיות רלוונטיים לקידום סיטואציה’.

זהו ממד איכותני,
לא אל מול פרוייקט מסוים,
אלא כמבנה אישיותי קבוע למכלול פלטפורמות משתנות.
לדעתי, זו תכונה, אישיותית.

לעתים תכונה זו, זיהוי היות הכישור, גורמים לבעלי כישורים כביכול בינוניים להגיע מעבר לתחזיות המקדמיות הנסמכת על יכולותיהם האינטלקטואליות הצפויות,
וזאת בשל זיהוי מי שצורך את שירותיהם שהם רלוונטיים, מוכוונים, תורמים לקידום סיטואציה יותר מעתיר יכולות וכישורים המוטה לקידום אג’נדות והתניות אלטרנטיביות.

תוספות

 • סיוג
  תכונת התרומה לקידום הסיטואציה היא התנייה קיימת, שלעתים נחלשת בהתנגשות עם ערכים חזקים ממנה כ-

  • חוסר יכולות כישורים,
  • אי-נוחות רגשית מול מרכיב דומיננטי בסיטואציה,
  • התנגשות הקצאת אנרגיות אל מול משימה תובענית אחרת.
 • יתר
  לעתים יש להתגונן מפני רצון יתר לקידום הסיטואציה של מישהו.
  ועדיין יזכה להערכה על אותנטיות כוונתו.
 • טעות אבחונית
  הטייה רווחת ומטעה של הכישור נוצרת כאשר פרסונה עם רמת rcq נמוכה תורמת לסיטואציה מסוימת רבות.
  ההטעייה נובעת מכל שתרומתו היא בהלימה עם עניין אישי רב שיש לו או כאינטרס זמני או פוגשת כישור והתניה לעשייה שנמצאת בהלימה עם הסיטואציה.
 • אפקט הילה
  בראיונות עבודה, בהערכת התאמת כישורי פרסונה בתרומתה להשגת יעד מסוים, רווחת טעות אבחונית בשיוך לפרסונה כישורים בעקבות ההילה שהקשרים כהשכלה, תרבות, צורת תקשורת נכרכים בהערכת כישורים.
  אפקט ההילה משיק לייחוס כישורים לפרסונה שמפעילה פוזיציה ולא מנפקת את התוצרת המצופה.
  כמימוש העיקרון הפיטרי, ההצלחה הקודמת מאירה ומחזקת את התקווה שהמחויבות שהובאה לאתגר הקודם תשרת גם את האתגר הבא.
 • תסכול
  פרסונות עם רמת מחוייבות גבוהה לקידום הסיטואציה עלולים לחוש לא מוערכים דיים או אפילו מיותרים אם המשימה מולם מחייבת, לפי תפישת המעריך, כישורים חסרים במרחב העשייה, מעבר לביצוע דוחפני מקדם.
 • מקור
  (טריוויאלית) מניח, שהדפוס נקבע בבית ההורים, ההביטאט המגדל. באיזו מידה ציפו ההורים שהילד יהווה חלק מפתרון הבעיות או או הבעיות לפתירה.
  מה גרם למיקום הראשוני של הילד בבית- תמהיל שלא יודע לפענח של סביבה הורית עם כישורים מולדים, התנהגות וגנטיקה.
 • הטמעת תפקיד
  בהמשך החיים, הניסיון, החוויות, האירועים היוו הטמעות של המדל הבסיסי, ושיעתוקים לתפקיד הנטמע בבית הגרעיני.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share