שיוך תכונות שליליות לקבוצת אנשים על פי תכונות שנולדו אליהם

גזענות

משך קריאה כ־ 10 דקות

אחיזה תודעתית, שלא לומר ‘הגדרה’

‘גזענות’ –
תיוג שלילי
למי שמייחס ערך שלילי
לצבר פרטים,
המתאפיינים בתכונות משותפות, אליהן נולדו,
כ– גזע, מגדר, דת, לאום, אתניות, תכונות גוף מולדות כצבע עור, או חינוך מובחן מילדות,
תוך התייחסות שלילית תואמת לקבוצות מובחנות, בהחלטה מקדמית, מעצם שיוכם.
התייחסות ‘גזענית’ פוגעת ריאלית בזכויות או בטובין ו/או רגשית בנפגעים,
פגיעה שהייתה נמנעת, לו הפרטים שהופעלה עליהם גזענות’ היו משוייכים לקבוצה אחרת.

סיבות, צידוקי ‘גזענות’ –

 1. ‘ענייני’ – ייחוס שולל של ייצוגי תכונות נתפשות מיוחסות של פרסונה בסיטואציה,
 2. ספיחת ערך אישי, גם אם בחסות ארגון, מהנחתת אחר.

מהות

‘גזענות’ הוא חיווי שלילי כלפי מחולל פעולת הכללה.

חיווי ‘גזען’,
מופנה כאקט שלילי,
על ידי המשתמש בכינוי ‘גזען’
כלפי מי שנתפש כמונע טובין, זכויות או כפוגע רגשית, באחר
ש’לא עניינית’ אישית, אלא –
על רקע גזע, מין, אתניות, דת, עדה, תכונה ביולוגית.

המונח ‘גזען’ מוטח, בדרך כלל, בעקבות קיפוח, מניעה, פגיעה כלפי פרט או קבוצה ולא בעקבות הכברת טובין.

קטיגוריזציה

לטעמי אין בעיה עם קטיגוריזציה באשר היא, כולל של אנשים, קבוצות על תכונותיהם.

אינני רואה בעיה עם תחזית על התנהגות אנשים עם מכניםמשותפים מנבאים במצבים מסויימים. גם אם התחזית תהיה נכונה בחלקה.

חלק מחיים אינטליגנטיים, רציונליים, הוא תחזית על סמך קטיגוריזציה, פרופיילנג, ניבוי התנהגות על סמך תכונות נתפשות; מיון אקדמי נעשה כך, התאמה ליחידות צבאיות נעשית על פי ידע מוקדם וניסיון לחזות התנהגות פרט על סמך התנהגות דומים לו.

זה אולי לא ‘פוליטיקלי קורקט’, ועם זאת לא באמת נמנע, אין לכך תחליף.

התקלה

בקטיגוריזציה שגויה, כשיש מי שמייחס תכונות המשויכות לקבוצה

 • באופן שגוי,
 • נכון על קבוצה, אך שגוי על פרט,
 • שיוך ערך שלילי לייצוג תכונות לקבוצה, ובעקבות זאת למנוע מפרט או יותר את שהיו מקבלים אילו לא היו שייכים לקבוצה.

ישנן ריבוי דיסציפלינות אקדמיות – שלא לומר מדעיות –
העוסקות בחקר ותיעוד מכנים משותפים של קבוצות מובחנות, בחתכים ברי איפיון,
וזאת על מנת לטפל, לקדם, להגן על אוכלוסיות מובחנות אלה.

ניסיון למצוא מכנים משותפים בין פרטים אנושיים, מתבקש, מועיל ולכן נשאף ומבורך כשנעשה בהצלחה. לדוגמא באיתור התאמת פרטים למשרות המחייבות כישורים מסויימים.

יכולת לחזות התנהגויות אינדיבידואלים על פי ידע מקדמי נצבר הוא כלי קיומי, מקדם, ובעל ערך ומשמעות יותר בעולם רב-תרבותי, הטרוגני. עולם הידע מתפתח על פי ידע נצבר, ויעמיק, ככל שכלי המדידה, הניטור, העיבוד וההסקה משתכללים, ככל שעושר המצבים מתרחב.

הסקה אינדוקטיבית על פרטים בנוגע להתנהגות כלל דומה להם, היא כלי מקדם.
אם נעשה נכון – מאפשר חיזוי התנהלות טרום פעולתם ומאושש את ההנחות היסוד בבקרה לאחר פעולה.

הבעיה עם גזענות אינה יישום קטיגוריות מאפייניה.
יש להניח שהפיזיולוגיה של מי שמוצאו

 • מערב אפריקה היטיבה עם מי מצאצאי ילידיה מהקריביים במיאוצים קצרים,
 • צפון מערב אפריקה נהנו מפיזיולוגיה שאיפשרה לפרטים בודדים בה להצטיין בריצות לטווח בינוני,
 • מזרח אפריקה בריצות ארוכות.

ניתן לצפות, שבעלי עור בהיר מצפון אירופה ואמריקה יהיו רגישים יותר להשפעת קרני השמש על עורם, בטווח הקצר והארוך, מאשר כהי עור השוכנים בסמוך לקו המשווה.

הבעיה

הבעיה עם ‘גזענות’ היא:

 • שיוך תכונות נתפשות שלילית לקבוצות על רקע רחב,
 • העובדה שאוכלוסיות אלה נפגעות מכך,
 • הדרת פרטים על רקע תפישות אלה,
 • תיוג פרט המשוייך לקבוצה, בערכים שליליים מעצם היותו שייך אליה, כהיסק, כהטייה, תוך הסתמכות על ההחלה בלי לבדוק את תקפותה על המקרה הפרטיקולרי.

על ערכים, תכונות אופי וביטויי התנהגות של אנשים.

המושג ‘גזענות’ ‘הרוויח’ את נגטיביות ערכו לא בשל ההפחתה הנעשית כלפי מי שנחשף לפעולה של קטיגוריזציה, שכן, פעולה קטיגורית מעצימה ערכית קבוצה על רקע רחב, לא תיחשב כגזענית.

כך, נעשית פעולה של אבחון מגזרי שעיקרו הוא הערכיות הנתפשת המוחלת על אנשים א-פריורית.

יש ריבוי טייסים ביחס לטייסות.
כך, לזכר יש יותר סיכוי להיות טייס, מאשר לנקבה.
טייס זכר וטייסת נקבה פרטיקולריים עברו את תהליכי הסינון וההכשרה לקורס טייס- לא ניתן להסיק מכך מי יהיה טייס טוב יותר, או להצדיק רתיעה מטייסת נקבה.

המושג הרוויח את נגטיביותו בשל-

 • הפחתה ערכית גורפת לצבר אנשים,
 • רגשות, זכויות או טובין של פרטים נפגעו, או זכו, באופן שנתפש כ’לא הוגן’ על רקע ‘גזעני’.

קטיגוריזציה שגויה

המושג גזענות טעון שלילית

 1. כללית:
  בשל גילויי קטיגוריזציה שגויה-
  המחיר הכבד הנגבה במקרים הרבים בהם כושלת האבחנה לחזות או להסביר תופעות התנהגותיות פרטיקולריות על סמך ניסיון מקדמי, עלולה ‘גזענות’ לגרום נזק בריבוי ממדים:

  • לשותפים לסיטואציה,
  • למי שמופעלת עליו הגזענות,
  • לצופים בתהליך,
  • ולמפעיל האבחנה השגויה.
 2. פרטית:
  בשל נחישות הגזען להחיל מאפיינים גם על מקרים חורגים לא רק בהתניית התיוג טרם בדיקתו,
  אלא גם ללא בקרת תקפות הממצאים והמסקנות אחרי, אטימותו, סרבנותו לקבל את אפשרות גמישות החלטתו.
 3. והחשוב ביותר:
  העוול הנגרם לנפגע, שסופח, לעתים, את האמפטיה של מי שמתנגד לגילויי ההכללה ההבחנתית השגוייה.

המדיר, מדיר את הדומה לו ונמוך אך במעט

נחשפתי לגילויי אטימות, הדרה, מניעה, קיפוח, רבים ומשמעותיים, דווקא באוכלוסיות שהתלוננו על גילויים אלה כלפי עצמם.

אותן אוכלוסיות, שחוו גילויי גזענות הדירו פרטים וציבור אנשים הנדמים מרחוק או בצמצום חצי עין, כדומים להם.

הרציונל למעשה ההדרה מונה גם את “אנחנו מכירים אותם היטב. טוב ממך,

אותן אוכלוסיות אף היו יכולות להתלונן על המתנגדים להדרה בכך ש’ליברליותם’ מסוכנת שכן המודרים עלולים להפגע בעצמם אם ‘ישותפו במה שלא מתאים להם’.
מעניין- מפני שהמציאות במורכבותה, לא תמיד מזימה את טיעון המדירים.

טענה טעונה: הסקה סבירה, סטטיסטית

הצידוק הסטטיסטי מהווה בסיס ל’גזענות’.

לא ניתן להתכחש לקיום צידוק זה.
הכחשתו, מחזקת את הגזענות, שכן, באוכלוסיות מסויימות רווחות התנהלויות, התנהגויות, ערכים שונים מאשר באוכלוסיות אחרות.

היפוך

ייחוס לפרט השייך לקבוצה איכויות חיוביות המיוחסות לקבוצה, א-פריורית.

בדרך כלל אינדיבידואל עושה זאת בשיוכו לעצמו איכויות אלה.

לכן האדרה עצמית ‘נסלחת’, מובנת יותר, נשללת פחות מאשר ‘גזענות’ המפחיתה אחר.

דיכוטומיה

אנשים נחלקים למי ש

 1. מצר על כך שמופעלת עליו גזענות
 2. מתגונן מפני תיוגו כגזען,
 3. לא ולא.

כן, יש מקרים שא’ ו-ב’ מבוטאים באותו אדם.

ולכך שתי שאלות:

 1. מה יש יותר, ‘מצר’ים או ‘מתגונן’ים?
 2. מה עדיף להיות?
 3. מה את/ה?

אני מניח שהתשובה לג’, זהה בשתי הקבוצות.

אישית

בשל העניין הרב שאני מגלה בהתנהגות אנשים, קטיגוריזציה על פי מאפיינים, ובשל ייחוס לי התנשאות, היו מי שקראו לי ‘גזען’.
שוין.

Share

2 תגובות בנושא “גזענות”

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: