התלבטות בין ‘אחווה’ ל ‘זכויות פרט’?

קו פרשת מים

תגידיתגיד, אינטואיטיבית, אינסטינקטיבית,
בהתנגשות, איזה ערך גובר* לטעמך,
‘אחווה’ בין פרטים או ‘זכויות פרט’?

בהינתן לפרט בחירה, אינסטינקטיבית או מודעת, על העדפתו בין שני ערכים אותם יבכר להחיל בעיקר על חולקים ערכים משותפים לו, ואנונימיים לו, בין

אחווה ל– מצדדים בחופש פרט

זו אינה התלבטות,
אלא התנייה מוטמעת,
מבחינה בין קונסרבטיביות לפרוגרסיביות, אינהרנטית באישיות;

אחווה לבין חופש פרט
סנטימנט אמוני, לאומני, משמר התכנסות הזדהותית, כמיהה להחלת צביון על מרחב ציבורי, לקהילתנות, להיררכיה, לסמכותנות, לתוקפנות פיזית מגוננת על אידאות מופשטות,
לפשטנות רציונלית, למורכבות מיסטית, לרהב מלל, סמל וטקס.
לבין חתירה לרציונליות, בקרה ופירוק קונסטרוקטים, מימוש עצמי, חופש הפרט והכלכלה, שוויון פורמלי ושלום.
קונסרבטיביות
הקבוצה, ומתוך כך מנהיגה, הוא הריבון
לבין פרוגרסיביות
הפרט הוא הריבון

בכל אידאולוגיה, עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

 


 

* בשאלה מעין זו, אצפה שרוב האנשים יענו ש’זכויות הפרט’ גוברת על אחוות קולקטיב.
הם יעדיפו את זכויות הפרט מפני שהשאלה תאורטית, רעיונית, לא מטפלת בסוגיה מסויימת, ולכן מציבים את תועלת עצמם כפרט.

במצב מובחן בין טובת פרט יחיד אנונימי לבין קבוצה, משער שיעדיפו את טובת אחוות הקבוצה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share