חופש

משך הקריאה: 4 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

חופש:
אינו מצב, ולא יעד*.
על פי רוב ביחס לרצון**.
מדד השוואתי גם אם לא בהכרח סָפִיר.
♠ חיווי על יחסיות כמות ועוצמת אילוצים, הגבלות, איסורים, חובות, מציאותיים ניתנים לאחיזה, ניתנים לתפישה או מנטליים אישיים, בהשוואה לאובייקט, מושא, אחר.
תנועה, תהליך של הפחתת–השלת אילוצים, הגבלות, איסורים, חובות של מושא ביחס למצב קודם.


* הגדרה אינה אמורה לכלול ‘לא’. נטלתי חרות 😆 לעשות זאת בשל הרלוונטיות שמצאתי במקרה זה.

** מכיוון שרצון הוא רעיוני, נתון לבעלי תודעה, סובייקטיבי, כן ההגבלות וההתייחסות להן ה בתחום התפישה.
במקומות שיש הגבלה על גופים נטולי רצון – סכר על מים, עץ בונסאי, כדוגמא למגבלות על חסרי תודעה – הכוונה להתנהלות על ציר זמן ללא הפרעה של גורם חיצוני מובחן ניתן להסרה שלא שייך קיומית לגוף שהחופש שלו צומצם.


פירוט מרכיבים – בהמשך.

חופש יישומי

בני אנוש מתעלים את תשומותיהם בין המגבלות הרב ממדיות המושתות עליהם כדי לממש את רצונותיהם, לפי הכרתם, לפי התשומות שהם מקצים למימושם באופן מודע או אינסטינקטיבי.

ניתן להתייחס שרצון סובייקט ב’חופש’ כאידאל חיים, מהות נשאפת.

עם זאת פרקטיקת חיים הוא ויתור על ממדי חופש מסויימים כדי לקדם רצונות אחרים.

בתפישות פוליטיות ישנו מתח מתמיד בין רמת חופש של פרט בחברה למול ביטחון. כלומר ישנם מצבים קיומיים נפוצים לרוב בהם סובייקט בוחר להגביל את חופש רצונו כדי לקדם מימוש רצונות אחרים גבוהים יותר במדרג ערכיו.

ו-כן, אנשים ותרבויות נבדלים בהטייה שלהם לקינונם למידת חופש שהם מוכנים לוותר עליו לטובת ערכים אחרים אחרים ואף ליצירת המדרג – יש מי שמקבלים את מִדְרָגֵי המוטמעים ואחרים שעורכים אותם להבנתם, כביטוי לחופש, מסיר את החלת סט הערכים המוטמע.

חופש

אינו מצב. חופש אינו מהות כשלעצמה. אלא הסרת מגבלות שאינה יכולה להתממש באופן מוחלט.
ולא יעד*. אין אם אינו מהות לא ניתן לייחל להגיע אליו, לאחוז אותו, אלא תמיד מוכל בתוך מסגרת שמהווה מגבלה.
* הגדרה היא אחיזה של מה שקיים, ולא מה שאיננו. כאן, אני נטול לעצמי את החופש להשתמש בשלילה.

>

על פי רוב ביחס לרצון** החלה על בחינת הגורם המאובחן ביחס לרצונו, מהותו נטולת המגבלות.
** מכיוון שרצון הוא רעיוני, נתון לבעלי תודעה, סובייקטיבי, כן ההגבלות וההתייחסות להן ה בתחום התפישה.
במקומות שיש הגבלה על גופים נטולי רצון – סכר על מים, עץ בונסאי, כדוגמא למגבלות על חסרי תודעה – הכוונה להתנהלות על ציר זמן ללא הפרעה של גורם חיצוני מובחן ניתן להסרה שלא שייך קיומית לגוף שהחופש שלו צומצם.
מדד השוואתי מושג אבסטרקטי נתפש ניתן לתפישה בבחינת שניים או יותר של אלמנטים נבחנים, ביחסי יותר או פחות.
גם אם לא בהכרח סָפִיר. על רצף שבין מדיד דרך קיום ועד לאבסטרקט. המדדים הנבחנים יכולים להיות בינריים: ‘קיימים’, ‘לא קיימים’, נתפשים כ’הרבה’ או ‘מעט’ או
נספרים מדידים.
חיווי על יחסיות השוואת רמת הגבלות של גורם השוואה אחד ביחס לאחר
של אותו גורם ביחס לעצמו בעקבות שינוי
כמות ועוצמת אילוצים, הגבלות, איסורים, חובות, מדדי חופש גורמים נוגדי חופש.
 מציאותיים ניתנים לאחיזה, ניתנים לתפישה או מנטליים אישיים, בהשוואה לאובייקט, מושא, אחר. מדדים נתפשים כדי לקבוע את החופש היחסים יש לבודד מרכיבי הגבלה ולהשוותם על ידי תודעה שעורכת את ההשוואה, ושניתנת להעברה לתודעה אחרת.
תנועה, תהליך של הפחתת–השלת שינוי מתבטא בדינמיות מצבית שמאפשר לכוח או יותר לפעול.
אילוצים, הגבלות, איסורים, חובות של מושא ביחס למצב קודם. מהות השינוי אלמנטים שמוחלים על הגורם הנבחן מאפשרים לו לבטא את מהותו ורצונו או מגבילים אותו.
Share

מאת

יאיר yair דיקמן dickmann

לא מעניין

One thought on “חופש”

הערות? אשמח לתגובתך

Share