‘אמת’ מול ‘ערך’

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

“האמת לא נמצאת בצד אחד”, מוכר?

אמת היא תפישה תודעתית ניתנת לבחינה, לאישוש או הפרכה על ידי תודעות בלתי קשורות. ככה פשוט.

המשתמשים במשפט “האמת לא נמצאת בצד אחד”, אני פוסח על שתי הסעיפים, אינני יודע להחליט בין שתי האפשרויות:

  1. ערבוב בין אמת לערכים,
  2. מניפולציה של מי שאינו חותר אמת, שואף להתפש כאמת.

פרקטיקה

‘אמת’ ו’תחזוק’ ערכים הם ממדים נפרדים שאינם פוגשים אחד את השני.

אלמנטים
שנתפשים
באופן דומה
על ידי בעלי תודעה
שאינם תלויים אלה באלה,
מתנהלים על פי ‘אמת;’

החיה עם התודעה הנמוכה ביותר, הצמח ללא תודעה, מולקולה של חומר,
לא היו שורדים או קיימים
אם הם לא היו מתנהלים על פי ‘מציאות’ – עקרונות ניתנים לאישוש או הפרכה על ידי תודעות שאינן קשורות אחת לאחרת שבוחנות אותן,
גם אם תודעה אנושית לא יכולה להקיפן והחיות, הצמחים, המולקולות נטולי תודעה להכילן.

אמת, ערכים

ישנו ערבוב רווח בין ‘אמת‘ לבין ‘ערכים‘.

מרכיב בחינה אמת ערך
הפרכה אפשרית, לאור בחינה לא ניתן לייחס לערך מידת של ‘נכון’ או ‘לא נכון’.
ניתן להפריך טענה ‘האם סובייקט מוטה לערך מסויים או אחר.
אישוש ניתן אמפירית להוכיח/ להפריך הנחה כלשהי. ערך לא מתקיים במנותק מהיותו קיים, מנוסח, על ידי תודעה כלשהי.
היררכיה אין אמת עליונה על תפישת אמת אחרת של סובייקט. ישנם ערכים עליונים על אחרים.
התנגשות כששתי אמיתות סותרות האחת את השניה, אחת מהן, לפחות אינה אמת. כששני ערכים סותרים האחד את השני, תודעה מכריעה באיזה ערך לדבוק כעליון על האחר, מקומית, זמנית או קבוע.
תלות אמת אחת אינה תלויה בהכרה תודעתית של אמת אחרת. ערכים תלויים ושזורים אלה באלה.
מריבוי סיבות שביניהן – אם לא היו לא היו יחסיים ערכית.
היסק סיבתי אנכי: ניתן להניח מבנה, היררכי, שעל סמך אמת אחת ניתן ליצור אמת אחרת ולבדוק את התכנותה. אופקי: ערך אחד או מערכת עשויה לנבא קיום ערכים אחרים. אינם הוכחה או מחוייבות להיותם.
מידתיות אין;
יש ‘כן’, ‘לא’, או לא רלוונטי.
על ציר אינסופי של רצף בין אפס, חסר ערך לערך מוחלט אינסופי, שאין למעלה ממנו.
דינמיות אין;
יש ‘אמת’, ‘לא אמת’, או לא רלוונטי.
תפישת ערך עשויה להשתנות על ציר זמן או תלות במיקום, סיטואציה, מצב רגשי, פרקטיקה של יישום ערך אחר.
מורכבות התייחסות תפישתית אין: יש ‘כן’, ‘לא’, לא ידוע. על ציר אינסופי של רצף בין אפס לאינסוף.
קיום במנותק מתודעה כלשהי*. על מערך ערכים להיות אחוזים בתודעה כלשהי.
מניפולציה רווחות פעולות שתכליתן להטות, לעוות להסתיר או להחליף אמת, במטרה להשיג רווח.
אמת לא מטפלת בערכים.
תתכנה פעולות שבשם יישום ערכים מטפלות באמת.

* אני מתעלם מפרדוקס ‘האם קוקוס שנפל במקום שומם מאדם עשה רעש’, שכן מכונה כלשהי הייתה עשויה להקליט את רעש הצומח הנשבר, החי להפגע. ו- כן אדע זאת רק אם יש תווך לתודעה שלי. פרדוקס חזרה לתודעה שלי.

שאיפה להתפש כאמת

תודעות פשוטות פועלות בתפישת אמת, עיבוד, פעולה נגזרת.
צפייה ביונה, בכלב ברחוב תאושש.

תודעת מפותחות מייצרות ערכים.

קיום ערכים הוא תוצר של תודעה שמאפשרת בחינה ודירוג היררכי של חשיבות מימושם ביחס למחיר שיישומם גובה.

בשל חוסר מוחלטות זו, המורכבות האינסופית.
כדי להטמיע סטנדרטיזציה של מערך ערכים, היה צורך לעגנם במקור סמכות – כוח העליון, אל, בגרסה הדתית, או מדינה בתצורה נטולת האל.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share