זמינות תלוייה בסדרי עדיפויות ופניות מנטלית

נדיבות – אחיזה תודעתית

משך קריאה כ- 2 דקות

שלא לנקוט ב’הגדרה’

נדיבות:
הקצאה לאחר*
תשומות**
מבחירה***, טרום הנתינה,
כששיעור מהתמורה לטובין הניתן הוא מסיפוק ההנאה מהנתינה העודפת, המשלים ויותר, את הנאת הנותן מערך ישיר חסר****,
ובכך הנותן מסופק*****.”

* הקצאה לאחר

פעולה של הוצאת משאבים, ממכלול קיים, מרשות בעליהם לבעלות או שימוש אחרים, ובכך לבעלים נותרו פחות מהם.

** תשומות

משאבים במגוון תצורות בעלי ערך אלטרנטיבי נתפש לנותן:

 • תודעתיים – זמן, אמפטיה,
 • מוחשיים – כלכליים ככסף,
 • אנרגטיים – בתצורות שונות.
*** לפני הנתינה, מבחירה

על הנתינה להיעשות מבחירה טרום ביצועה, בידיעה, שהטובין הכלכלי הניתן, נתפש כבעל ערך גבוה יותר לנותן, ממה שקיבל מהמוטב, אם היה מותיר את הטובין ברשותו.

אם שיקולי רווח נעשו אחרי נתינה, או שלא מבחירה – לא נעשה ויתור מקדמי, זו לא נדיבות, אלא הליך הצדקת ההפסד, רציונליות שלאחר המעשה, שנועדה לטפל בהפסד כלכלי באמצעות פיצוי מנטלי.

**** כששיעור מהתמורה לטובין הניתן הוא מסיפוק ההנאה מהנתינה העודפת, המשלים ויותר, את הנאת הנותן מערך ישיר החסר

קבלת תמורה חלקית עד אפסית מהטובין הניתן, ובכל מקרה פחותה מערכה לנותן, והנותן אינו חש נפסד.

יש הרואים בנדיבות כ’חוסר רצון לקבל תמורה’.
הבחנה זו אינה מקובלת עלי שכן,

 • אינה לוקחת בחשבון את התמורה שאינה טובין,
 • ולא ממש יכולה לקחת בחשבון את משאלות התודעה של הנותן, לקבלת
  • תגמול או תמורה שלא ניתנת לחיזוי
  • בעתיד כלשהו.
***** ובכך הנותן מסופק.

הפער בין שווי הטובין של הנותן לתגמול הפחות, עדיין מותיר את הנותן מסופק מעצם הוויתור.


הקצאת תשומות לאחר, בידיעת המקצה/ הנותן/ הנדיב, ש –

 • לא נעשתה התחשבנות קונקרטית, על שווי תגמול ביחס לתשומות שנתנו,
 • או בידיעה מקדמית שהתשומות יקרות מהתגמול,

כשלפחות חלק מהתגמול על הנתינה זו תחושה נעימה מפעולת הנתינה.

הבחנה

כך, יש להבחין בין

 • נדיבות זמינה
  הקצאה ומתן תשומות של הנותן מתוך קשב לצרכי המקבל,
 • נדיבות מציעה
  מתן טובין הנמצא אצל הנותן מתוך קשב לצרכי הנותן.

נדיבות לא מתואמת

קיימים מקרים בהם נותן העניק טובין בעל ערך רב מבחינתו, ונתפש בעל ערך פחות אצל המקבל.

השערות

 • על פי רוב, אנשים נוטים לייחס לעצמם נדיבות גבוהה יותר מאשר סביבתם.
 • מי שמייחס לעצמו נדיבות, כנראה אינו נתפש כ’נדיב’ אצל אחרים, אלא
  • כמשקיע מיומן,
  • משקיע מחורבן.

נדיבות נתפשת

יש טיפוסים מובחנים שנתפשים כנדיבים, שמתחזקים את תדמיתם ככאלה,
עלי ידי הצפת היעד בתועפות טובין.

על ציר זמן, לעיתים מתברר, שהפגנת נדיבות אקססיבית, אינה בבחינת ‘נדיבות’,
שכן הקצאת טובין נתפשת זו

 • נעשית על ידי מי שיש לו חוסר מידתיות בניהול טובין,
 • אין בהשפרצת הטובין מענה לצורך,
 • בזמן לא תואם את הציפייה או הצורך,
 • מתוך תפריט של כמה אפשרויות, מצומצמות,
  • לא מתוך קשב לצורך קיים,
 • תוך ציפייה לקבלת תגמול רגשי ממעשה הריצוי, כולל תחזוק תדמית או השקטת רגשי אשם או נחיתות.
  Share

  One thought on “נדיבות – אחיזה תודעתית”

  הערות? אשמח לתגובתך