פגוש פוגייש פגשתי מנרמלי פתולוגיה התנהגותית ב’

משך הקריאה: 7 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

א’. פתיח

תסמונת שרה נתניהו
ב’. התופעה

התגייסות1 לדרישה2 של בעלי קוועץ’3 להכרת4 הסביבה5 בהתנהלותם6 כנורמטיבית7.

מקרא

xמונח אחיזה תודעתית, בירור, שלא לומר הגדרה.
התייחסות קונקרטית לפתולוגיה או הרחבה על הנושא.

1התגייסות פעולה רתימת משאבי אנרגיה, זמן ויכולות לקידום מטרות גייס.
גיוס רגשי – ספיחת הסכמה של מגוייסים לתיעול משאביהם, בהסכמתם, באמצעות תגמול רגשי או כלכלי או תמהיל שלהם. בתצורה חיובית – נתינה. בשלילית – מניעת טובין שנמצאים ברשות גייסים.
גייסים ריגשית ניחנים ביכולת הפעלה אפקטיבית של מגוייסים להצדיק את ביטויי ההתנהגות שמהווים את תוצר הפתולוגיה, להגן על, לנרמל את התנהגותם, תגובותיהם הבעייתיות.
בתסמונת זו, מטרת הירתמות המגוייס היא נרמול ביטויי הפתולוגיה ההתנהגותית של הגייס עם הפתולוגיה, או לפחות הצדקת ונרמול הסיבות להיות ביטוייה בסביבת פעולתם של הגייס והמגוייס.
גייסים מיומנים מדגימים יכולת לבלבל מגוייסים בין תיוג התנהלות כ’בעייתית’ כ’מוצדקת’, כ’נורמטיבית’ והממש מיומנים שביניהם לתייג ביטוי פתולוגי כ’סביר’.
בלבול זה נעשה מכוח האישיות הכריזמטית של המגייס. המגייס מצליח לפתח תחושה של הזדהות רגשית אצל מגוייס. המגוייס מגן על תכונות שנתפשות אצלו במגייס כנעלות, הוא מגן על תכונות אלה גם אם לא על ביטויי הפתולוגיה עצמה. עצם הגנתו נוסכת נורמטיביות בבעל הפתולוגיה.
1התגייסות מיקום רתימת משאבי אנרגיה, זמן ויכולות לקידום מטרת המגייס: המקום הפיזי בו נעשה .
למקום הגיוס, ללוקליזציה הפיזית, יש משמעות; בעלי פתולוגיה אלה מגייסים את ה’בלפור’, ה’מבצרים’ האישיים הפיזיים שלהם. המבצרים הם ברמות מוצקות שונות; במופעים של ביטויי פתולוגיה מסויימת ניתן לחפש את ‘המחנה’, המקום המובחן בה תתבטא הפתולוגיה. המקום ישנו, כמעט תמיד ימָצא, בעלי הקוועץ’ מקננים בו, חשים בו מוגנים יחסית, מארחים את המנרמלים, וחשים אי־נוחות מחוץ לו.
2לדרישה בקשה מפורשת, גם אם אינה מתומללת. אינה מותירה אפשרות סירוב. הדרישה מכילה אינהרנטית סנקציה לטנטית מונעת סירוב, כשלדורש יתרון כוח מול הנדרש.
בשונה מ’בקשה’, דרישה אינה מותירה אפשרות סירוב למושא הפניה. יש למלא את הדרישה שאם לא כן יבולע…, תושת סנקציה בעוצמה שמחייבת מימוש דרישה.
היררכית, ‘ציווי’ הוא מעל ‘דרישה’, שכן אינו מותיר אפשרות סירוב ובה בעת אינו מכיל סנקציה. מקורו בפוסטולט של שיא־מדרג הסמכות.
דרישת מגייס רגשי מלווה באיום אינהרנטי בשתי חזיתות של הפעלת סנקציה רגשית:
חזית ‘חיצונית’:

נקיטה בשפה, תוכן, אמצעים מול מי שמסרב לדרישה.

נתפש כתוקפנות.

חזית פנימית, ‘אינטרינזית עצמונית’, ‘חגורת נפץ’:

איום בו המגייס ‘יאבד את שלוותו’, ‘יחטוף כאב ראש’ או תסמונת אחרת ‘אם לא…’

סוג של הפגנת חולשה; הפעלת אימה, שהאחריות על המצוקה של בעל הקוועץ’ תושת על מי שיכול ולא ‘לקח אחריות’, ולא מנע את הקריסה הרגשית, את ביטוי הפתולוגיה.

3של בעלי קוועץ’ מי שנתפשים על ידי הבוחנים את התנהגותם כמתנהלים באופן מסויים, מובהק, לקוי, שמסב להם או לסביבתם נזק.
4להכרת הבנה, קבלה, הסכמה, אישוש ואישור של אחר לנושא הנדון – ראיית הנדון באופן דומה.
5סביבתם מרחב מחייה פיזי ואנושי של פרט.
בהקשר זה: בדגש על סביבה אנושית – צבר פרטים שאופף סובייקט ואת משמעות הקשר ביניהם, ניכרת על ציר זמן מתמשך ומותיר חותמו על הסובייקט.
פרטים שמקיימים יחסים משמעותיים וולונטרית (משלב התפתחותי מסויים) עם בני משפחה, חברים עם קשר אישי רגשי, אוהד, א־פורמלי. כן נמנים על ‘סביבה’ גם נציגים פורמליים של חברה, ממסד ושלטון.
דמויות אלה משפיעות מעבר למאורעות חיצוניים רנדומליים. נדבכי השפעה אלה ברי־השפעה על מצע גנטי אורגני, ליצירת הֱיות פרט מכלול הסובייקט שהוא.
במקרה פתולוגי, התנהגות שנחווית מחוץ לנתפש כ’רגיל’, כ’תקין’, כ’נורמלי’, כ’מקובל חברתית’. מצופה מפרט שירסן עצמו ויימנע מלבטא בחברה את ביטויי הפתולוגיה הבלתי נשלטים.
6בהתנהלותם מכלול התנהגות של פרט מסוים.
7כנורמטיבית התנהגות שאינה נתפשת כחריגה.
ישנן פעולות נורמטיביות שנתפשות באופן שגוי כסבירות; הקצאת משאבים או סיכון בריאותי לטובת בידול צביוני או שימור מסורת, כדוגמא. הפעולות נורמלו, ונותר לא סביר לצום יום שלם או להסיר עורלה לעול בן 8 שימים.

קיום התופעה: תנאים

מופעי פעילות מגוייסים לנרמול הפתולוגיה ממומשים אם

  • מודגם קוועץ’ אישיותי אצל סובייקט גייס – תנאי ראשוני, הכרחי
  • קיימת יכולת רגשית של בעל הפתולוגיה לגייס סַיָיעים לנרמול תופעותיה.

 


ג’. הפתולוגיה

ד’. שרה נתניהו

ה’. גייסים

ו’. מגוייסים

ז’. אישית

פגוש פוגייש פגשתי – ריכוז

 

Share
Share