קודקס החסר לחתירה לרציונליות – נרקיסיזם

מיקוד בעצמי

לקות של חוסר בגרות התנהגותית
באיזון ‘אניסביבה‘ שמתבטא ב–
♠ ביטויי תיעול יתר של תשומות תודעתיות ל’עצמי
♣ ציפייה מסביבה לתחזוק רגשי ומתפעל ‘ממני’
♥ חתירה מועצמת וייחוס שגוי של השפעת ‘אני’ על סביבה
♦ ייחוס לממשק ‘איתי’, כתגמול מספק בתפישת ה’הדדיות’ הבינאישית.


#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share