הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית אמונה דתית

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הסדרת חיי קהילה

הסדרת יחסי היררכיה בין פרט – קהילה / חברה – ריבון,
לטובת קהילה, בשליטת הנהגה סמכותנית, באמצעות פרטים מצייתים מחשש הלא נודע.

כוח־על מסייע רגשית למאמין
😱 להתמודד עם הלא נשלט והבלתי מובן המאיימים
😇 ולייחל ללא נשלט והבלתי אפשרי הרצויים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה דתית

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

סדר רעיוני מוחל

רעיון, קונסטרוקט, נשאף:
ביטחון בקיום סדר,
מאורגן באמצעות כוח־עליון.

אמונות דתיות נבדלות ב-
🤛 תצורות הסדר המארגן,
🤛 תפישת נגישות הפרט לכוח־עליון,
🤛 פרוטוקול הציוויים והערכים שמסדירים את היחסים בין
פרט לחברה/קהילה לריבון.
🤛 נרטיב כמצע מתווך תוכן.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הנחות כידיעה

מערך הנחות לא ניתן להוכחה, מוסכם א-פריורית, פטור מנסיונות הפרכה.

פרטים נבדלים
🔻בין נטייה מובחנת לאימוץ אמונות
🔺לבין התניה להפרכתן,
🔹בין יחוס ודאות לקיום תופעה
🔸לבין הערכת התכנותה.

מאמין עוין ערעור אמונותיו,
שואף שסביבתו תאמץ אותן
כאישרור ‘אמיתותן‘.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – התכנסות הזדהותית

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

סיפוק מהשתייכות

תחושת סיפוק מאימוץ הנחות מקדמיותערכים, עמדות ותפישות בסוגיות קהילה,
בדגש על תוכן מיוחס לדמויות סמכותניות או כריזמטיות.

הסיפוק נובע מתחושת הזדהות לקהילה נשאפת.

פרטים נבדלים בנטייתם לאהוד ולאמץ, ברצונם להשתייך או לבקר ולערער עמדות ורעיונות מקובלים.

לעיתים קשה לאבחן אם עמדה ‘מתכנסות הזדהותית‘ או ‘רציונלית‘.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמפתיה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הזדהות רגשית

הבנה של פרט את התחושות של אחר (לרוב אך לא רק) במצוקה, והבעת השתתפות מקלה.

ההזדהות מתעצמת כלפי פרסונה אהודה
או ברגישות רבה לגורמי המצוקה.

עוצמת המצוקה של החווה גדולה, לרוב, מזו של המזדהה.

אמפתיה לסובייקט אחר מהווה כלי חברתי.
חוסר יכולת הזדהות – לקות; פסיכופתיות, סכיזואידיות, אינסטרומנטליות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

צבר הנחות

צבר מובחן של הנחות מקדמיות
איתן תודעה תופשת ומתייחסת לאובייקט.

צבר פרדיגמות מהווה טביעת אצבע תודעתית.

תפישת מציאות בתודעה קוהרנטית מתחזקת פרדיגמות מבוקרות ומתעדכנות תדיר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סנטימנט

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הטייה רגשית

העדפה התנייתית מוטמעת, לא מודעת ומתומללת,
למימוש ערכי רעיוני,
לצרכי סיפוק רגשי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ניתן לאישוש

תוכן נתון להוכחה או הפרכה רציונלית, נסמך על ידע,
שפרט יכול לתפוש באופן שתודעה זרה עשויה להגיע אליו עצמונית.

אמת


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רגש

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

חיווי תודעתי על מציאות

קליטת מידע חוץ תודעתי, בממשק עם מציאות,
באמצעות חושים:
חוזי, טעם, מגע, ריח, שמע,
שאורגניזם אחר עשוי לחוש.

רגש – תוצר העיבוד הראשוני, הטרום מילולי, לגירוי נתפש.

פלטי תגובה:

  • ‘הֶמְשֶך’ שימור מצב,
  • ‘שינוי’.

אם שינוי –
לְמה ובאיזה שיעור.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – התנהלות רציונליות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ערעור הנחות בחינת מרכיבים

🔸 בחינת פערים בין תפישת הקיים לשאיפת התודעה
🔸 בחינת סדר ויחסי המרכיבים
🔸 בחינת אמצעים, משמעותם, והערכת התכנותם לשינוי נשאף
🔸 ניסוח פעולות
בידיעה מקדמית שיש מצבים בהם אין ידע ופעולות שיסגרו, בוודאות או במלואם, את הפערים
🔸 פעולה
🔸 בקרת אפקטיביות הפעולות
🔸 שינוי בהתאם.‏
♾ וחזרה על התהליך.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

היבטי פרט שאינם פיזיולוגיים

מכלול ההיבטים של פרט שאינם פיזיים;
מחשבה, ידע, שפה, עיבוד תחושות, רצונות, רעיונות…,

תודעה אצורה ותלויה במערכת פיזיולוגית,
אינה פועלת עצמונית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סובייקט

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פרט

בן אנוש עם מרכיבים פיזיים אורגניים ביולוגיים ותודעתיים, מובדל מסביבתו.

סובייקט מתייחס לכל היתר כאובייקטים ממשיים או רעיוניים.

אני סובייקט. את, אתה, היא, הוא, סובייקטים לעצמם, ואובייקטים לי.

הן והם אובייקטים. אין סובייקט משותף ולא תודעה קיבוצית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רצון

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוכנות להקצות משאבים

חיווי תודעתי למוכנות מבחירה (לא מכורח)
להקצות משאבים רעיוניים וממשיים
למימוש נושא מוחשי או רעיוני.

🧠 רצון; הפשטה רעיונית.
🔧 הגשמתו מסבה שמחה, אי־הגשמה – תסכול.

מדרג מימוש רצונות וברירה בין רצונות נוגדים מהווים טביעת אצבע תודעתית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ערך

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

כמות

ייחוס למהות מסוימת – ממשית, רעיונית, זמנית או אנרגטית,
כמות (רעיונית או מדידה) נתפשת תודעתית, בהשוואה למהות אחרת.

תודעה מקצה משאבים להתייחסות לסוגיה נדונה בהתאם לערכה הנתפש.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה זרה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ללא קשר תודעתי

תודעה שאינה בתקשורת ישירה עם תודעה אחרת.

‘תודעה זרה’ מהווה אמצעי זמין, יעיל, אינטואיטיבי,
גם אם אינו חסין הפרכה,
לבקרה על חתירה לאובייקטיביות,
בהיותה משוחררת מהשפעת התכנסות הזדהותית שמובילה להסכמה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מידע

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

היבטי מציאות ניתנים לשליפה

חיוויים מאוחסנים של היבטי מציאות מגירויים חושיים ורעיוניים, שהותמרו לייצוגים ניתנים לניסוח איסוף, עיבוד, ארגון, אחסון, אחזור והפצה, וכן הבנה של בעלי תודעה זרה,
למטרת יישום מוכוון תוצאה.

תכלית אגירת מידע: שימוש עתידי יעיל במידע רלוונטי אמור להיטיב עם הנגישים אליו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשיבה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

עיבוד מידע

תהליך אנושי של עיבוד מידע,
שנקלט באמצעות חושים, מתומלל,
לצרכי פעולה ותקשור.

מחשבה: תוצר חשיבה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רציונליות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

חשיבה מבוקרת סבירות

תצורת חשיבה
נסמכת על מידע,
עליה מוחלים היסקים מאורגנים היררכית
בקשרי סיבה – תוצאה,
שבעלי תודעה זרים תקשורתית זה לזה יכולים לבחון, להבין, וליישם השלכות באופן עצמוני.

[בשונה מאמונה.]


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רציונל שוויון בינאישי

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תודעתי ערך עליון = תודעתך לך

⭕️ תודעתי היא מהות קיומי וההתממשקות שלי עם היתר, עם מה שאינו אני.
תודעתי אינה סיבה לקיום דבר, ועם זאת אין חשוב ממנה. לי.
כל ערך אחר נקבע באמצעות תודעתי.

⭕️ אם תודעתי היא הדבר החשוב ביותר, לי,
אני מבין שהתודעה שלך, שלה, שלו, היא הדבר הכי חשוב לך, לה, לו…

זהו בסיס השוויון בינאישי.
השאר והיתר – יישומי חיים.

לא מ’חמלה מוסרית‘, ולא כציווי האל לברואיו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מהות רציונליות

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

יומרתי שלי

ניסיון לאחיזה תודעתית של ועל מושגים, ניסוח תובנות, ביקורת על קונבנציות התנהגותיות, התנהלויות נורמטיביות שאינן עומדות בבחינת(י) רציונליות, סבירות. הארות על פערים, ניסוח עקרונות, הערות על גליצ’ים רציונליים, מופעי פרדוקס ואוקסימורון שנחשפתי אליהם על מצע רציונליות. להמשיך לקרוא הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מהות רציונליות

Share
Share